MECHNIZMY TWORZENIA SIĘ MOTYWACJI

Udostępnij

Wszystko co będziemy robić ma przyczyny, powód nie zawsze jednak jest uświadomiony przez nas. Przyczyny naszego postępowania określa się jako motywy, które mogą być społeczne, biologiczne albo też pośrednie.

Zasady motywacji

Jeśli chcemy rozumieć zachowania ludzi musimy zastanowić się nad tym jak wyglądają zasady motywacji. Motywację możemy określić jako cel, zamiar czy intencje, które mają zmierzać do określenia konkretnego celu, do jakiego będziemy dążyć. Motywacja może się wiązać również ze wzbudzaniem energii, ukierunkowaniem na cel czy też ze zwracaniem uwagi na jakieś istotne bodźce. W wielu przypadkach to właśnie motywacji przypisuje się zmienność zachowania ludzi. Psychologowie zastanawiają się dlaczego jednostki, którym zapewniono takie same warunki takich samych zdolnościach.

Badania nad motywacją

Prowadzone badania nad motywacją są związane z poszukiwaniem tych czynników, które mogą determinować nasze działania. Uważa się motywację za fakt, który wpływa na to jak działa nasz organizm, co będzie go determinować. Termin motywacja odnosi się do wzbudzenia tendencji do działania, której dana osoba będzie doświadczać w takim momencie, gdy będzie chciała coś osiągnąć. Szczególne cele są tutaj kluczowe, to one decydują o tym co robimy.

Proces motywacyjny

Motywacja może zależeć od pewnych zmiennych, dlatego te kwestie, które są istotne w poszczególnych sytuacjach także mogą się różnić i trzeba umieć wziąć je pod uwagę i dostosować do konkretnej sytuacji w jakiej będziemy się znajdować. Różni badacze różny nacisk kładą na niektóre kwestie. Wszyscy są jednak zgodni, że procesy motywacyjne są bardzo ważne i decydują o tym jak będziemy się zachowywać. Mechanizmy motywacyjne mają zdolność do wykonywania czynności, które mają być ukierunkowane na osiąganie wyników. Wynik to zmiana stanu rzeczy, zmiana w samym sobie lub też zmiana własnego położenia.

Warunki powstawania procesu motywacyjnego:

Wynik powinien być oceniany przez człowieka jako użyteczny, człowiek powinien mieć przeświadczenie, że osiąga jakiś cel. Motywacja charakteryzuje się kierunkiem działania, natężeniem, które składa się z siły, wielkości i intensywności. Wynik będzie określony jako pozytywny, jeśli w ten sposób będzie można doprowadzić do redukcji napięcia motywacyjnego.

Co to jest napięcie motywacyjne?

Napięcie motywacyjne może zmotywować pozytywnie lub negatywnie pracownika. Z napięciem negatywnym, inaczej ujemnym, mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba motywowana jest pozbawiona czegoś, jej potrzeby nie są zaspokajane i odczuwa zagrożenie w jakiś sposób. Napięcie motywacyjne dodatnie, pozytywne, związane jest z powierzaniem ciekawego zadania, szkoleniami, z nowymi możliwościami i aktywnością. Warunki motywacji i jej narzędzia zależą od wielu czynników, które mają wpływ na wartość gratyfikacji i jest ona analogiczna do sukcesów jakich oczekujemy. Bierze się tutaj pod uwagę wynik jaki został osiągnięty, jak to wygląda w porównaniu do poprzednich doświadczeń w tym zakresie pracy, trudności w osiągnięciu wymaganego wyniku oraz jak traktuje go osoba względem której stosujemy wybrane narzędzie motywacyjne.

Motywowanie pracownika

Zasadą jest to, że im gratyfikacja jest bardziej oddalona od czasu osiągnięcia wyniku, tym bardziej spada jej wartość i znaczenie. Podobnie wygląda to z perspektywy trudności jakie piętrzyły się przed finalnym sukcesem, ponieważ im jest trudniej tym większa powinna być gratyfikacja i na to liczą osoby zaangażowane motywacyjne. Każda osoba, przed którą zobrazowano możliwości dodatkowej motywacji, musi mieć pewność, że zaangażowane siły przyniosą skutek w postaci pozaplanowej użyteczności. Jednak do powstania odpowiedniego motywu, który staje się motorem do działania, powinien prowadzić proces myślowy, który oprze się na wcześniejszych doświadczeniach w tym zakresie działań. Wcześniej oceniany jest wynik na podstawie prawdopodobieństwa uzyskania wyników na jakie liczymy poprzez wprowadzenie narzędzi motywacji.

Podporą w analizie i obliczeniach powinno być:

Doświadczenie w zakresie dotychczasowych działań, neutralna ocena wyników, bez przeceniania pozytywnych stron i analizy negatywnej części, prawdopodobieństwo wielkości uzyskanych wielkości, bez kalkulowania na wyrost czy ujmowania dużych prawdopodobnych wyników. Jeśli wkraczamy do działania z nową motywacją, prawdopodobieństwo jej powodzenia musi być wystarczająco wysokie, tak aby dana osoba widziała szanse powodzenia wszystkich czynności. W przypadku kiedy z góry można przewidzieć niepowodzenie, narzędzie motywacyjne nie zadziała, podobnie jest jeśli prawdopodobny wynik będzie się równał temu w obecnej sytuacji podmiotu. Jeśli stworzymy warunki i cele prawdopodobne do osiągnięcia, automatycznie reaktywujemy proces motywacji.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz