Odsetki od daty wyroku czy wytoczenia powództwa

Udostępnij

W sprawie sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 285 tysięcy złotych z odsetkami za opóźnienie od dnia wydania wyroku. Apelujący w szczególności nie zgadzał się z tym, że zasądzono należną mu kwotę z odsetkami od dnia wydania wyroku. W ocenie powoda należą się mu odsetki od dnia wniesienia pozwu.

Powód słusznie domagał się odszkodowania

Sądy zgodnie przyjęły, że powód mógł się domaga się zasądzania od pozwanego kwoty 285 tysięcy złotych. W związku z tym, że poniósł on szkodę. Na podstawie kodeksu cywilnego kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę jest zobowiązany do naprawiania tej szkody. Z powodu zawinionych działań pozwanej wartość działki powoda uległa obniżeniu o taką wartość. Powództwo w tym zakresie było wiec zasadne.

Co na to kodeks cywilny?

W świetle art. 364 Kodeksu Cywilnego jeśli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia cen istniejących w innej chwili. Wobec powyższego należy za chwilę miarodajną dla ustalenia rozmiaru szkody przyjąć datę wyrokowania. Tego rodzaju kwestia ma więc wpływ na należne odsetki. Sąd ustaliły więc, że nie jest wskazane zarządzenie odsetek od daty pozwu.

Wyrok Sądu Najwyższego

Świadczenie odszkodowawcze oznaczone z datą wydania wyroku

Sądy zwróciły uwagę, że w braku wyraźnego zastrzeżenia w umowie stron świadczenie odszkodowawcze w pieniądzu staje się oznaczone dopiero z datą wydania wyroku. Stanie się tak nawet jeśli podstawą do ustalenia są ceny w innej chwili. Nie można mówić o opóźnieniu w spłacie, jeśli świadczenie nie jest jeszcze oznaczone. Sady podkreśliły, że skoro przy świadczeniu nieoznaczonym nie można mówić o opóźnieniu to należy przyjąć, że odsetki liczyć można dopiero od daty wydania wyroku.

Sąd Okręgowy zwrócił się do biegłego o wyliczenie szkody w majątku powoda na datę wydawania wyroku. Skoro więc biegły wyliczył wartość odszkodowania na dzień wydawania wyroku to błędem będzie wydanie wyroku z odsetkami z wcześniejszej daty.

Takie stanowisko prezentuje także Sad Najwyższy. Wielokrotnie w swoich orzeczeniach twierdził, że celem funkcji kompensacyjnej będzie zapewnienie poszkodowanemu pełnego odszkodowania przez waloryzację wysokości. Powinno to zapewniać naprawienie w pełni doznanej szkody. Zasądzenie odszkodowania razem z odsetkami za czas opóźnienia nie może powodować wzbogacenia poszkodowanego kosztem osoby odpowiedzialnej za szkodę. Tak mogłoby być, gdyby trzeba dodatkowo ponosić koszty związane z odsetkami.

W przedmiotowej sprawie żądanie apelacji sprowadza się do wniosków, że powód żądając i godząc się na ustalenie wysokości odszkodowania z daty orzekania domaga się zasądzenia odsetek od dnia wniesienia pozwu. To w istocie prowadziłoby do wzbogacenia powoda. W świetle tych rozwiązań jednak taka sytuacja nie może mieć miejsca. Ta argumentacja znajduje również swoje oddanie w najnowszych wyrokach Sądu Najwyższego. Podziela on dotychczasową linię orzeczeń. Uznaje, że zasądzenie odszkodowania według cen z chwili wyrokowania usprawiedliwia przyznanie odsetek w tej właśnie chwili.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz