Kluczowe zasady ustaleń dotyczących umowy o dofinansowanie unijne

Udostępnij

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych nie oznacza automatycznie, że otrzymasz wsparcie. Przekonało się o tym trzystu przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie z funduszu Phare na inwestycje, ale nie wywiązali się ze zobowiązań. Stracili prawo do pomocy finansowej. Część z nich musiała też zapłacić odsetki karne. Oczywiste jest, że zobowiązań umownych należy bezwzględnie przestrzegać.

Pechowcy nie byli w stanie rozliczyć swoich projektów. Nie byli w stanie zwrócić pomocy, ponieważ wykorzystali dotację na niewłaściwe wydatki i nie wywiązywali się z obowiązków sprawozdawczych. Cofnięcie pomocy wynikało również z braku faktur i innych dowodów wpłat. Z tego typu konsekwencjami muszą liczyć się wszyscy beneficjenci pomocy unijnej udzielonej Polsce w latach 2007-2013. Należą do nich przedsiębiorcy, jednostki budżetowe i samorządowe, a także inne uprawnione podmioty. Zawiadomienia o naruszeniu umów mogą być składane do prokuratury, jeśli dotacje są wykorzystywane w sposób niezgodny z umową.

Doświadczony ma  łatwiej

Beneficjenci (czyli Wnioskodawcy), którzy podpisali umowy o dofinansowanie, i którzy wcześniej otrzymali wsparcie z funduszy unijnych, będą zapewne świadomi, że wynikają z nich obecne rygory. Podobnie jak w przypadku Działania 2.3 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje", wnioskodawcy, którzy podpisali umowy o dofinansowanie, muszą jeszcze podpisać aneksy z instytucjami wdrażającymi. Warunkiem wypłaty dotacji jest zobowiązanie się wnioskodawców do utrzymania wspieranego przedsięwzięcia przez określony czas - pięć lat. Podobne zasady obowiązują w przypadku produktów (np. Sytuacja jest podobna w przypadku produktów (np.

Beneficjenci muszą jeszcze wziąć pod uwagę wiele kontroli, które poza realizacją i dokumentacją projektu mogą dotyczyć również promocji dofinansowanych projektów. Jeśli instrukcja promocji nie jest zawarta w umowie o dofinansowanie, odpowiednie regulacje można znaleźć w aktach prawnych na początku umowy lub na stronie internetowej instytucji, która zajmuje się dystrybucją danej puli środków.

Beneficjenci pomocy unijnej muszą spełniać określone wymagania. Jednak zapisy umów o dofinansowanie w wielu aspektach są identyczne. Dotyczy to m.in. wypłaty mniejszego dofinansowania, gdy projekt generuje dodatkowe dochody. W innych aspektach są one podobne, m.in. w zakresie dopuszczalnego czasu rozpoczęcia realizacji projektu. Na przykład Program Rozwój Polski Wschodniej pozwala na rozpoczęcie projektu w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Inne programy pozwalają natomiast na rozpoczęcie projektu w ciągu 2 miesięcy. Ze względu na specyfikę dotacji i zadań, na które udzielana jest pomoc, niektóre zapisy w umowach mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych beneficjentów. Pamiętaj, że wymagania dotyczące umów o dofinansowanie mogą być nieco inne w zależności od konkretnych działań zawartych w programie operacyjnym. Różnice te widoczne są we wzorach umów w Programach Infrastruktura i Środowisko, które odnoszą się do różnych priorytetów i grup beneficjentów.

Różne działania wymagają podobnego poziomu rygoru

Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków UE wymagają, aby beneficjenci realizowali projekty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, opisem i harmonogramem projektu, a także decyzją Komisji Europejskiej wraz ze wszystkimi załącznikami. Zgoda Instytucji Wdrażającej musi być wyrażona w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji projektu. Ze wzoru umowy dla państwowej jednostki budżetowej ubiegającej się o dofinansowanie w ramach działań VI-X, Programu Infrastruktura i Środowisko wynika, że każda zmiana powodująca niezgodność opisu projektu musi być zatwierdzona przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą i stanowić załącznik do umowy.

Instytucja Wdrażająca musi zatwierdzić wszelkie zmiany w harmonogramie projektu. W przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu konieczne jest aneksowanie umowy. Ze względu na znaczenie dysponowania pieniędzmi unijnymi zgodnie z prawem, zarówno Komisja Europejska, jak i instytucja wdrażająca lub pośrednicząca muszą wyrazić zgodę na wszelkie zmiany. Umowy o dofinansowanie nakładają na beneficjentów obowiązek poinformowania Komisji (w określonym terminie), kto został mianowany pełnomocnikiem do spraw projektu i będzie występował jako beneficjent we wszystkich kontaktach z instytucją wdrażającą.

Umowa stanowi, że beneficjenci muszą w określonym czasie złożyć wniosek o płatność końcową. Płatność ta jest wypłacana w formie refundacji po zakończeniu realizacji projektu. Lub też płatność okresowa w formie zaliczki. Państwowe jednostki budżetowe, które korzystają ze wsparcia VI-X Infrastruktura i Środowisko, są zobowiązane do składania wniosków o płatność pośrednią nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Muszą również złożyć wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Termin na złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią wynosi 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Przedsiębiorcy i inne podmioty, które otrzymają dofinansowanie ze środków UE, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej. Ww. państwowe jednostki budżetowe korzystające z budżetu Programu Infrastruktura i Środowisko zobowiązane są do archiwizowania i przechowywania danych dotyczących współfinansowanych projektów na informatycznych nośnikach danych przez okres co najmniej trzech lat po zamknięciu programu. Jeżeli projekt jest finansowany ze środków pomocy publicznej, muszą one archiwizować dane przez dłuższy okres, tj. 10 lat od daty udzielenia pomocy publicznej.

Sprawdź także: Horyzont Europa – nowy program ramowy badań i innowacji UE - https://horyzonteuropa.com.pl/

Fundusze unijne

Wypłata dotacji

W niektórych umowach o dofinansowanie można znaleźć również informacje o dokumentach, które należy złożyć w celu otrzymania wypłaty dofinansowania. 8.3 Beneficjenci 8.3 Beneficjenci W przypadku zakupu gruntu do wniosku o płatność należy dołączyć opinię rzeczoznawcy potwierdzającą, że nie przekracza ona wartości rynkowej gruntu na dzień zakupu. Ponadto, przekazujący musi oświadczyć, że grunty nie zostały zakupione ze środków unijnych lub krajowych przez okres co najmniej 7 lat przed datą zakupu.

Odstąpienie od umowy

Istnieje kilka okoliczności, w których beneficjenci będą musieli zwrócić dotację, zgodnie z zapisami umów. Dzieje się tak, gdy kontrole wykażą, że beneficjenci wykorzystali pomoc finansową niezgodnie z przeznaczeniem, naruszyli procedury podczas realizacji projektu, a także gdy otrzymali dotację w nadmiernej wysokości lub nienależnie. W razie wątpliwości kontrolerzy mogą zablokować dotację. Jeśli nie ma to wpływu na beneficjenta, przekazana kwota wraz z naliczonymi odsetkami musi zostać zwrócona. Umowy pozwalają zarówno beneficjentom, jak i instytucji wdrażającej na wypowiedzenie umów o dofinansowanie.

Beneficjent ma do tego prawo w określonych okolicznościach: gdy beneficjent znacząco opóźnia realizację projektu (w przypadku programu I&E trwającego dłużej niż 6 miesięcy), lub gdy beneficjent nie jest w stanie wyrazić zgody na modyfikację projektu przez Instytucję Wdrażającą, lub gdy Instytucja Wdrażająca nie wyraża zgody na modyfikację projektu. W ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia programu beneficjent musi dostarczyć część sprawozdawczą wniosku o płatność oraz raport z wynikami. Muszą również zarchiwizować całą dokumentację związaną z realizacją projektu. Po rozwiązaniu umowy beneficjenci muszą zwrócić całość otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami karnymi.

Problematyczne dochody

Instrukcje dotyczące projektów generujących dochód, które są dotowane, są również zawarte w umowach o dotację. Instrukcje te nie były brane pod uwagę przy podpisywaniu umowy. Wytyczne w zakresie dokonywania płatności i rozliczeń oraz art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 określają zasady, na jakich beneficjentowi przysługuje niższe dofinansowanie niż pierwotnie sądził. Przepisy te stanowią, że zmniejszenie dofinansowania jest możliwe jedynie w przypadku, gdy możliwe jest obiektywne przewidzenie dochodu z wyprzedzeniem. Zasada ta nie dotyczy projektów, które podlegają zasadom i regułom pomocy publicznej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o pomocy publicznej.

Pomoc publiczna to pomoc, która spełnia następujące warunki: pomoc jest udzielana przez rząd lub pochodzi ze środków państwowych; pomoc jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe; pomoc jest kierowana do określonych grup - określonych podmiotów lub na wytwarzanie określonych produktów; pomoc narusza lub może naruszać warunki konkurencji; pomoc może wpływać lub może wpływać na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE. Beneficjent musi poinformować instytucję wdrażającą o każdym zmniejszeniu kwoty dofinansowania, np. w programie "Infrastruktura i Środowisko", w ciągu trzech lat od daty zakończenia programu. Beneficjent ma trzy lata na zwrot wszelkich nieplanowanych dochodów po zamknięciu programu operacyjnego.

Ogłoszenie o kontroli

Zapowiedź kontroli może być zawarta w umowach o dofinansowanie. Prawo do kontroli projektów mają następujące instytucje: Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne właściwe krajowe organy kontrolne. Ich pracownicy mogą zażądać wglądu do wszelkiej dokumentacji i zapisów księgowych związanych z realizacją projektu. W przypadku programu "Innowacyjna Gospodarka" beneficjent powinien otrzymać informację o planowanej kontroli na pięć dni przed wizytą kontrolerów.

Jeśli istnieje realne zagrożenie rozwiązania umowy, beneficjent musi wyrazić zgodę na kontrolę i w określonym terminie dostarczyć kopie informacji pokontrolnych do instytucji wdrażającej. Wymagane dokumenty muszą być przechowywane razem, aby kontrola przebiegała w miłej atmosferze i wszystko odbywało się bez zakłóceń. Promocja projektu obejmuje również ocenę wizytatorów. Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do ujawnienia informacji o pomocy unijnej. W przypadku podmiotów, które otrzymały co najmniej 500 tys. euro dotacji w ramach działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka i prowadzą prace budowlane, konieczne jest umieszczenie tablic informujących o tym, że projekt został zrealizowany przy udziale środków unijnych. Tablice te muszą zostać zastąpione tablicą pamiątkową po zakończeniu realizacji projektu

Komentarze (0)

Zostaw komentarz